Windows10文件夹或文件右上角出现两个蓝色箭头怎么办

THUNDEROBOT 精帖
0 0

蓝色箭头用于标记被压缩过的文件,出现该图标即意味着这些文件或文件夹被压缩过,

图片

如果需要取消压缩,鼠标右键点击这些压缩文件或文件夹,点击“属性”,在打开的“属性”对话框中点击“高级”按钮,

接着在高级属性界面中,取消勾选“压缩内容以便节省磁盘空间”即可。

【玩转】Windows1909点击查看

                                                                      【雷神服务】

                                                                      ——————————

                                                                       让技术·不再难