Windows 10 开始菜单无法打开的解决方案

THUNDEROBOT 精帖
0 0

疑难解答无法解决,可以尝试以下方案进行操作

步骤如下:

a.右击此电脑”,选择管理,打开计算机管理界面,

b. 在“服务和应用程序”下点击“服务”,再在右侧找到User Manager服务双击进入查看启动类型是否为自动”,

c. 然后点击“登录”选项卡使用本地系统账户,勾选允许服务于桌面交互”,完成后重启您的计算机

图片

【玩转】Windows1909点击查看

                                                                      【雷神服务】

                                                                      ——————————

                                                                       让技术·不再难